การพูดโต้วาที

.........เป็นการพูดที่บุคคลสองฝ่ายใช้ศิลปะการพูดหรือวาทศิลป์พูดโต้คารม หรือถกเถียงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีระเบียบ เพื่อแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่กำหนด โดยใช้หลักการและหลักฐานต่างๆเพื่อคัดค้าน โต้แย้ง หรือหักล้างกันอย่างมีเหตุผล ถ้าฝ่ายใดมีคารม มีเหตุผล มีหลักฐานที่ดีกว่า ฝ่ายนั้นก็เป็นฝ่ายชนะ ซึ่งการพูดโต้วาทีจะมีประโยชน์ต่อผู้พูดในหลายๆเรื่อง และทุกท่านสามารถศึกษาได้จากเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ซึ่งได้รวบรวมทั้งเนื้อหาต่างๆและ มีแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ด้วย